Profile

Personal Profile

Name: -

Contact: jo_f2s(at)yahoo.com

Gender: not specific

Birthday: 1 Jan 1970

Location: -

Website: http://www.funny2smile.com

About me: เรื่องราวมากมาย ที่ผ่านเข้ามา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายลมที่พัดพา .....ดี หรือ ร้าย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน